• Bus szkolny

     • Rozkład jazdy busa szkolnego od 2 września 2021 r.:

      Bugaj – 7. 25

      Brzeście Górne (zakręt) – 7.28

      Zagórze pętla – 7.30

       

      Powrót:

      Pn. - Czw. - 14.45

      Pt. - 14.05

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w Szkole Podstawowej im. generała Stanisława Maczka w Bliżynie:

      8.00. - klasy IV - VIII (boisko "Orlik" lub sala gimnastyczna w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych)

      9.00. - msza św. w kościele św. Ludwika

      10.00. - oddział przedszkolny i klasy I - III (boisko "Orlik" lub sala gimnastyczna w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych)

      Po wspólnym spotkaniu wychowawcy klas spotkają się ze swoimi uczniami w salach lekcyjnych:

      oddział przedszkolny - sala nr 4,

      klasa 1 a - sala nr 6,

      klasa 2 a - sala nr 5,

      klasa 2 b - sala nr 1,

      klasa 3 a - sala nr 3,

      klasa 3 b - sala nr 2,

      klasa 4 a - sala nr 8,

      klasa 5 a - sala nr 11,

      klasa 5 b - sala nr 21,

      klasa 6 a - sala nr 18,

      klasa 7 a - sala nr 7,

      klasa 7 b - sala nr 12,

      klasa 8 a - sala nr 17,

      klasa 8 b - sala nr 19.

       

      Wejściem głównym (przez taras) wchodzą do szkoły klasy: oddział przedszkolny, 1a, 2b, 3b, 5b, 7b, 8b.

      Wejściem gospodarczym (od strony boiska) wchodzą do szkoły klasy: 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a.

      Drodzy Państwo, zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS nadal obowiązują nas zasady reżimu sanitarnego. Wspólnie musimy zadbać o bezpieczeństwo własne i innych stosując zasady higieny i wytyczne Ministerstwa.

      Uczniowie z klas V - VIII na spotkania z wychowawcami proszeni są o wchodzenie do szkoły bez opiekunów.  Uczniowie  z oddziału przedszkolnego oraz z klas I - IV mogą wejść z jednym opiekunem, przy zachowaniu zasad  bezpieczeństwa sanitarnego (maseczka i dezynfekcja rąk). Szczegółową strategię funkcjonowania szkoły przedstawimy w najbliższym czasie.

       

       

       

     • Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września

     • Od 1 września 2021 r. wszyscy uczniowie i słuchacze będą uczyć się w szkole na zasadach sprzed pandemii.

       

      Egzaminy

      W 2022 r., podobnie jak w roku 2021, egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny zostaną przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załącznikach do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). Dokumenty zawierają zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które były podstawą przeprowadzania egzaminów w latach ubiegłych.

      Egzamin ósmoklasisty

      W 2022 roku egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w maju, czyli o miesiąc później niż zazwyczaj. Takie rozwiązanie umożliwi uczniom szkół podstawowych lepsze przygotowanie się do tego egzaminu.

      Ponadto w 2022 r. nie będzie przeprowadzany egzamin ósmoklasisty z czwartego przedmiotu obowiązkowego, wybranego spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

      Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych – terminy, punktacja

      Z uwagi na rezygnację z przeprowadzania w roku szkolnym 2021/2022 egzaminu ósmoklasisty z czwartego przedmiotu do wyboru, dostosowano sposób przeliczania na punkty wyniku egzaminu ósmoklasisty z trzech przedmiotów. Zachowano rozwiązania polegające na tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty powinna być równa maksymalnej liczbie punktów możliwych do uzyskania łącznie za uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem i za oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za osiągnięcia ucznia.

      Ustalając sposób przeliczania na punkty wyniku egzaminu ósmoklasisty przyjęto, że kandydat może maksymalnie uzyskać 100 punktów. W związku z tym przyjęto, że wyniki z egzaminu ósmoklasisty z: języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35. Oznacza to, że kandydat może z tych przedmiotów uzyskać maksymalnie po 35 punktów, czyli w sumie 70 punktów. Natomiast wynik z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 – co oznacza, że kandydat może z tego przedmiotu uzyskać maksymalnie 30 punktów.

      Podobne rozwiązanie przyjęto w przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, których zwolniono z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty lub do danego przedmiotu (przedmiotów) objętego tym egzaminem. W ich przypadku zachowano dotychczasową zasadę, że przeliczane będą na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły z zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty.

      Tak jak do tej pory maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania po przeliczeniu ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej jest równa maksymalnej liczbie punktów możliwych do uzyskania z danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty przez ucznia, który przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.