• Nagłówek

    • Klauzula informacyjna dotyczy  art. 13 RODO  przy rozpowszechnianiu wizerunku w szkole/oddziale przedszkolnym

      

     Administratorem podanych danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. generała Stanisława Maczka w Bliżynie, ul. Piaskowa 6, 26-120 Bliżyn

     Inspektor ochrony danych:  Kamil Siudak IOD, Szkoła Podstawowa im. generała Stanisława Maczka w Bliżynie, ul. Piaskowa 6, 26-120 Bliżyn, tel. 41 2541 810

     Celem przetwarzania danych jest: promowanie działań związanych z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych.

     Podstawa prawna przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących a przetwarzanie jest zgodne z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880), Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 25.05.2018 r poz. 1000)

     Zebrane dane będą przechowywane do: do momentu ustania potrzeby promowania działań podmiotu.

     Zebrane dane mogą być przekazywane: podmiotom zajmującym się promowaniem podmiotu na podstawie umowy oraz na stronę internetową podmiotu

     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

     Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

     Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpowszechniania wizerunku podczas promowania działań podmiotu.

      

     Klauzula informacyjna dotyczy art. 13 RODO  przy zgodzie w związku z realizacją zadań statutowych szkoły/oddziału przedszkolnego

      

     Administratorem podanych danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. generała Stanisława Maczka w Bliżynie, ul. Piaskowa 6, 26-120 Bliżyn

     Inspektor ochrony danych: Kamil Siudak IOD, Szkoła Podstawowa im. generała Stanisława Maczka w Bliżynie, ul. Piaskowa 6, 26-120 Bliżyn, tel. 41 2541 810

     Celem przetwarzania danych jest: realizacja zadań statutowych szkoły - celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej/oddziału przedszkolnego.

     Podstawa prawna przetwarzania: Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 25.05.2018 r, poz. 1000) oraz Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292), prawo oświatowe  Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017r poz. 59).

     Zebrane dane będą przechowywane do: zakończenia trwania obowiązku szkolnego/edukacji przedszkolnej a następnie zostaną przekazane do zakładowego archiwum bądź zniszczone w określonym czasie na podstawie przepisów prawa.

     Zebrane dane mogą być przekazywane: odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów prawa.

     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

     Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

     Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizowania obowiązku szkolnego/edukacji przedszkolnej i przetwarzania danych osobo