• DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI DOTYCZĄCA STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GENERAŁA STANISŁAWA MACZKA W BLIŻYNIE

   Szkoła Podstawowa w Bliżynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

   Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://spblizyn.edupage.org/

   Data publikacji strony internetowej:       01.04.2009r.

   Data ostatniej istotnej aktualizacji:          29.09.2020r.

    

   STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

   • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
   • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
   • Ułatwienia na stronie internetowej:  - podwyższony kontrast (jasne tło, czarne litery), - możliwość powiększenia wielkości liter na stronie A+, A -

    

   SKRÓTY KLAWIATUROWE

   • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
   • Brak skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

    

   DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

   Oświadczenie sporządzono dnia: 09.10.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika szkoły odpowiedzialnego za jej aktualizację.

   KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

   • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 
   • W tej samej sprawie skontaktować się z sekretariatem szkoły pod numerem telefonu: 41 254 18 10, bądź drogą mailową spblizyn@op.pl,
   • Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

    

   PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

   • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
   • Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
   • Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
   • Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
   • Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
   • Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
   • Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
   • W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
   • Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
   Deklaracja dostępności w wersji elektronicznej

  • Napisz do nas

   If you have any questions about data protection of personal data on our school, please send us a message using this contact form.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać