• Lista uczniów klasy 1 "a" w roku szkolnym 2020/2021

     • Wychowawca - Agnieszka Szkurłat

      1. Banaszewska Julia
      2. Benderz Emilia
      3. Ciuk Franciszek
      4. Gajko Hanna
      5. Jachimowicz Wiktor
      6. Jankiewicz Marcel
      7. Jędrzejczyk Aleksandra
      8. Michałowska Julia
      9. Nowik Lena
      10. Porada Wojciech
      11. Sękowski Adrian
      12. Stando Jakub
      13. Sztab Piotr
      14. Żak Kacper
     • Lista uczniów klasy 1 "b" w roku szkolnym 2020/2021

     • Wychowawca - Anna Smorąg

      1. Bilska Zuzanna
      2. Bilska Natalia
      3. Boczek Dominik
      4. Borowiec Marcelina
      5. Kabała Adam
      6. Kaluga Kornel
      7. Mastalerz Albert
      8. Nowek Patryk
      9. Okła Aleksandra
      10. Półtorak Leon
      11. Rożek Małgorzata
      12. Sieczka Laura
      13. Skwarna Piotr
      14. Szcześniak Aleksandra
      15. Wiśniewska Maja
     • Lista dzieci zapisanych do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021

      1. Antczak Krzysztof
      2. Bartkowski Jakub
      3. Bułka Marcel
      4. Cel Natalia
      5. Chryc Maja
      6. Guzikowski Antoni
      7. Jakubczyk Dawid
      8. Januszek Oskar
      9. Kopycka Laila
      10. Kucewicz Oskar
      11. Lechowicz Aleksander
      12. Libich Szymon
      13. Mączyńska Sandra
      14. Nowek Jan
      15. Nowek Kacper
      16. Smolińska Nikola
      17. Szaniec Amelia
      18. Świat Patryk
      19. Trzebińska Gabriela
      20. Wosiek Adam
      21. Woźniak Piotr
      22. Żak Mikołaj
      23. Bernatek Wiktor
      24. Uciński Wojciech
      25. Ciura Filip
     • Oferta ZSS - U

     • Zespół Szkół Samochodowo – Usługowych im. Władysława „Oseta:” Wasilewskiego przedstawia ofertę edukacyjną

      dla absolwentów szkół podstawowych:

      TECHNIKUM :

       TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ z innowacją projektowanie stron internetowych

       TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH z innowacją kosmetyka i wizaż

       TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH z innowacją dietetyka

       TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH  TECHNIK PRZEMYSŁU MODY  TECHNIK PROCESÓW DRUKOWANIA

       TECHNIK USŁUG KELNERSKICH  TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

      BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:

       KIEROWCA MECHANIK

       MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

       ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

       MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH

       OPERATOR OBRABIAREK CNC

       KUCHARZ

       CUKIERNIK

       FRYZJER

       SPRZEDAWCA

      Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej szkoły:

      http://www.zss-u.pl/

      Śledź nas również na facebooku:

      https://www.facebook.com/skarzysko.zssu/ https://www.facebook.com/skarzysko.zssu/videos/2634851460099311/

     • KONKURS PLASTYCZNY „#DOBRYBOPOLSKI #DOBRYBOŚWIĘTOKRZYSKI”

     • Konkurs ma na celu wzmocnienie tożsamości regionalnej oraz podniesienie poziomu wiedzy na temat regionu świętokrzyskiego, jego historii oraz obecnego potencjału rozwojowego  województwa świętokrzyskiego. Konkurs ma za zadanie prezentację świętokrzyskich produktów regionalnych oraz promocję województwa świętokrzyskiego.

      Komisja Konkursowa przyznaje nagrody za  I miejsce (nagroda pieniężna o wartości 1 000,00 zł), za II miejsce (nagroda rzeczowa o wartości 400,00 zł) i za III miejsce (nagroda rzeczowa o wartości 300,00 zł).

      Komisja Konkursowa przyznaje 10 wyróżnień, każde w postaci nagrody rzeczowej o wartości 200,00 zł.

       

    • Skarżyska Policja radzi
     • Skarżyska Policja radzi

     • Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku- Kamiennej mając na uwadze dobro dzieci, w tym ciężkim okresie, kieruje do Rodziców kilka rad dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu.

      Nasze pociechy spędzają obecnie bardzo dużo czasu w domu, gdzie komputer i Internet nie służy tylko odrabianiu lekcji. Niestety niejednokrotnie dzieci spędzają zbyt wiele godzin przed ekranami komputera grając w gry lub korzystając z treści nieprzeznaczonych dla nich. Rodzice, często zabiegani dzieląc czas pomiędzy obowiązki w pracy i w domu zapominają o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu. „Mądry rodzic to świadomy rodzic”, mając na uwadze to motto zachęcamy wszystkich rodziców do zapoznania się z treściami z załączonych linków.

      http://www.zyjbezpiecznie.policja.pl/zb/komputer-i-internet/47342,Jak-chronic-dziecko-w-sieci.html

      http://gazeta.policja.pl/997/informacje/181584,Cyberswiat-dzieci.html?search=460154352055

      http://edukacja.fdds.pl/d43be140-c643-4589-b07f-c086b5710202/Extras/naduzywanie.mp4

      Opr. ASŁ

      KPP Skarżysko-Kamienna 

     • Konsultacje dla uczniów klas VIII

     • Informujemy, że od 25.05.2020r. będą organizowane konsultacje dla uczniów kl. VIII.

      Spotkania z nauczycielami odbywać się będą w budynku szkoły, w salach lekcyjnych przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego, zgodnego z wytycznymi GIS, MZ i MEN.

      Szczegóły dotyczące konsultacji zostały przesłane w wiadomościach Librus.

     • Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

     • Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

      Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

      • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnieniego o świadectwo ukończenia szkoły.
      • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

      Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

      Terminy uzupełnienia wniosków

      Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

      • do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
      • do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

      Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

      Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

      W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

      W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

      Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

      Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

      W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

      Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

      Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

     • Organizacja zajęć w szkole podstawowej

     • Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.

       

      • W grupie może przebywać do 11 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.
      • W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
      • Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
      • Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli).
      • Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
      • W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m(1 uczeń – 1 ławka szkolna).
      • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce – jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
      • W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.
      • Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
      • Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
      • Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
      • Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczonyz użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
      • Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
      • Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
      • Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grupdo placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku).
      • Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku).
      • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
      • Jeżeli jest taka możliwość, w szatni należy wykorzystywać co drugi boks.
      • Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu,w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.
      • Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. 
      • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę. 
      • Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
      • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
      • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
      • Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
      • Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
      • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
      • Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
      • Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia.
      • Rekomenduje się zakup termometru, najlepiej bezdotykowego (co najmniej 1 termometr dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.
      • Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
      • Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
    • WIRTUALNY DZIEŃ OTWARTY W VI LO W KIELCACH
     • WIRTUALNY DZIEŃ OTWARTY W VI LO W KIELCACH

     • VI Liceum Ogólnokształcące

      im. Juliusza Słowackiego w Kielcach

      ul. Gagarina 5

      25-031 Kielce

      tel. (48) 367 61 65

      www.slowacki.kielce.eu

      email: sekretariat@slowacki.kielce.eu

          W sobotę 23 maja 2020r. odbędzie się Wirtualny Dzień Otwarty w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Kielcach dla Uczniów szkół podstawowych. Uczniom i Rodzicom zaoferujemy dwa różne kanały informacji o naszym liceum.

      1.      Na oficjalnej stronie szkoły 23 maja 2020r. ukaże się obszerny artykuł, będący wirtualną formą wizyty w szkole, z uwzględnieniem szczegółowych informacji na temat realizacji poszczególnych zajęć, klubów, imprez szkolnych i autorskich inicjatyw.

      2.      Od godziny 10.00 do 13.00 na platformie internetowej ZOOM na Naszych Gości będą czekali Nauczyciele i Uczniowie. Tuż przed spotkaniami, na stronie szkoły oraz oficjalnym fanpage’u na Facebooku ukażą się linki do spotkań. Nasi Goście będą mieli możliwość wejścia do interesującego ich „pokoju” i zapoznania się w ten sposób z ofertą szkoły oraz uzyskania bezpośrednich informacji od Uczniów i Nauczycieli. 

               Serdecznie zapraszamy do udziału.

               Społeczność Słowaka.

    • Stypendia dla ósmoklasistów
     • Stypendia dla ósmoklasistów

     • W związku z epidemią Fundacja EFC przedłuża rekrutację do programu stypendialnego Horyzonty do 17 maja.

      Aby wziąć udział w rekrutacji, należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie www.efc.edu.pl

       

      Stypendium daje szansę na naukę w ciekawych liceach i technikach w Polsce. Pokrywa koszty:

      - zakwaterowania i wyżywienia w bursie w mieście nauki

      - biletów komunikacji miejskiej

      - wycieczek szkolnych

      - kursu w szkole językowej i egzaminu certyfikującego z języka obcego

      - letnich i zimowych obozów organizowanych przez fundację

      - opiekę koordynatora regionalnego i psychologa

      - udziału ciekawych w warsztatach i szkoleniach

      - indywidualnych potrzeb rozwojowych każdego stypendysty

      - dodatkowych, comiesięcznych spotkań z koordynatorem (kręgle, kino, teatr, wyjście do restauracji itp.)

       

      Więcej o stypendium można dowiedzieć się od pana Andrzeja Piękosia, koordynatora Fundacji EFC – tel.: 696 649 036, mail: apiekos@efc.edu.pl

     • Jestem bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego

     • Jestem bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego” to hasło konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

      Konkurs wystartował 6 maja, kiedy to obchodzono Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Święto ustanowione z inicjatywy Komisji Europejskiej ma zwrócić uwagę na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, skłonić do poprawy nawyków, zachowań podczas jazdy – zadbać o bezpieczeństwo m.in. pieszych, rowerzystów czy motocyklistów, którzy w zderzeniu z pojazdem narażeni są na poważne niebezpieczeństwo.

      W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku do 15 lat. Prace, których motywem przewodnim będzie hasło „Jestem bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego” można przesyłać do 5 czerwca. Technika wykonania – dowolna, można zatem posłużyć się kredkami, farbami, pastelami itp. Mogą to być rysunki, obrazy, wycinanki oraz inne formy plastyczne. Ważne, aby praca nie była wcześniej publikowana oraz zgłoszona na inny konkurs. Rozmiar nie powinien przekraczać formatu A0. Konkurs podzielony jest na trzy kategorie wiekowe: do 6 lat, od 7 do 11 oraz od 12 do 15 lat. Prace oceni komisja konkursowa, a trzy najlepsze w każdej grupie wiekowej zostaną nagrodzone. Na zwycięzców czekają m.in. maskotki krokodylka Tirka, zestawy edukacyjne, odblaskowe oraz wiele innych, przydatnych gadżetów.

      Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresem https://gitd.gov.pl/edukacja/konkurs/

      GITD zachęca również do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi dostępnymi na stronie internetowej w zakładce Edukacja (https://tiny.pl/7hz81). Znajdują się tam pomoce dydaktyczne, które są dla dzieci przystępnym źródłem informacji o BRD.

    • Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
     • Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

     • Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych w naszym powiecie dostępna będzie dla ósmoklasistów od dnia 11 maja na stronie https://swietokrzyskie.edu.com.pl/kandydat/ (bez możliwości logowania).

      "Zasady elektronicznego naboru do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021" - określające szczegółowy harmonogram rekrutacji - zostaną przedstawione po opublikowaniu przyjętych nowych terminów (tzn: po zakończeniu 13 maja zaproponowanych przez MEN  konsultacji).

    • Wznowienie pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
     • Wznowienie pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

     • Dyrektor PCRE Marzena Sala informuje o wznowieniu pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skarżysku - Kamiennej. Poradnia pracuje w godzinach 8:00 - 15:30. Prosimy o śledzenie strony internetowej, gdzie będą zamieszczane bieżące informacje.

      Drodzy Rodzice !

      Wznawiamy działalność diagnostyczną głównie w celu wydania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnościami, opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju i oceny gotowości szkolnej. W dalszej kolejności realizowane będą pozostałe zgłoszenia i przywracana działalność terapeutyczna. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Nasi pracownicy będą z Państwem w kontakcie telefonicznym który posłuży również do umawiania terminów badań.

      W związku z trwającym stanem epidemicznym i zagrożeniem Covid-19 prosimy o szczegółowe zapoznanie się z procedurami jakie przyjęliśmy prowadząc diagnozę państwa dzieci. Chcemy dbać jak najlepiej o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa dzieci.

       

      Dlatego drogi Rodzicu

      1. Nie posyłaj do instytucji dziecka, jeśli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
      2. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż diagnoście  istotne informacje o stanie jego zdrowia.
      3. Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust  oraz rękawiczki potrzebne do diagnozy.
      4. Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
      5. Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji zmierz mu temperaturę, my również zrobimy to przed przyjęciem na diagnozę lub terapię.
      6. Rzetelnie i zgodnie z prawdą przekaż informacje na temat zdrowia swojego dziecka ( oświadczenie ).
      7. Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do placówki niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek (płynów, plecaków, słodyczy, zabawek), ale konieczne jest przyniesienie swojego długopisu, ołówka, sześciu kolorów kredek.
      8. Przeprowadzenie wywiadu oraz omówienie wyników badań odbywać się będzie
       w formie telefonicznej.
      9. Po przyjściu do Poradni dzieckiem zajmie się diagnosta lub terapeuta pod opieką którego będzie dziecko przez cały czas diagnozy lub terapii.
      10. Jeżeli Twoja obecność jest nieodzowna w czasie badania/terapii, jesteś zobowiązany do dezynfekcji rąk, założenia rękawiczek, maseczki zakrywającej usta, nos.
      11. Zachowaj 2 metrową odległość od pracownika placówki.
      12. Stosuj się do instrukcji przekazywanych przez pracowników placówki.