• Rozkład jazdy busa szkolnego 2020/2021
     • Rozkład jazdy busa szkolnego 2020/2021

     • Bliżyn – Bugaj – Zagórze – Bliżyn

      od 2 września 2020 r.

      Bugaj – 7. 25

      Brzeście Górne (zakręt) – 7.28

      Zagórze pętla – 7.30

       

      Powrót:

      Pn. - Czw. - 14.45

      Pt. - 14.05

       

      Informujemy, że uczniowie korzystający z komunikacji publicznej, jak i szkolnych autobusów są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust.

     • Podstawowe procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii COVID - 19

     • Organizacja zajęć w Szkole Podstawowej im. generała Stanisława Maczka w Bliżynie

       

      • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
      • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
      • Opiekunowie odprowadzający dzieci z oddziału przedszkolnego i klas pierwszych mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
      1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
      2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
      3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
      • Opiekun przebywający w budynku szkoły musi stosować środki ochronne zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie: tj: osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły.
      • Opiekunowie uczniów pozostałych klas odprowadzają podopiecznych do wejść szkolnych, zachowując zasady wymienione w podpunktach a, b, c.
      • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, duszności należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
      • Obowiązują ogólne zasady higieny: dezynfekcja rąk podczas wejścia do szkoły, częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
      • Dzieci do szóstego roku życia nie dezynfekują rąk płynem, jedynie myją ręce ciepłą wodą z mydłem.
      • Wszyscy uczniowie mają obowiązek zakrywania ust i nosa w szatni, a uczniowie klas 4 – 8 także podczas przerw lekcyjnych i przemieszczania się po szkole.
      • Uczniowie przebywający na terenie szkoły muszą unikać gromadzenia się i ścisku oraz starać się zachować dystans od innych osób – w szczególności w częściach wspólnych, bibliotece, pomieszczeniu, w którym odbywa się spożywanie posiłku, na świetlicy.
      • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze, plecaku lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
      • Uczeń nie może wnosić do budynku szkoły przedmiotów, które nie są niezbędne do zajęć, w których uczeń bierze udział.
      • Klasy 4 – 8 zostają przypisane do sal lekcyjnych i w nich odbywają zajęcia, oprócz informatyki i wychowania fizycznego:

                                                       4 a – sala nr 11,

                                                       4 b – sala nr 21,

                                                       5 a – sala nr 18,

                                                       6 a – sala nr 7,

                                                       6 b – sala nr 12,

                                                       7 a – sala nr 17,

                                                       7 b – sala nr 19,

                                                       8 a – sala nr 9.

      • W okresie epidemii kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi odbywa się głównie za pomocą środków komunikacji na odległość – telefon, e-mail, e-dziennik. W przypadku funkcjonowania szkoły w wariancie C (kształcenie zdalne) jest to jedyny sposób komunikacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem.
      • Rodzic/opiekun prawny na spotkanie bezpośrednie, rozmowę umawia się z nauczycielem za pomocą środków komunikacji na odległość – telefon, e-mail, e-dziennik. W bezpośrednim kontakcie z nauczycielem rodzic ma obowiązek założyć́ osłonę ust i nosa oraz zachować́ dystans wynoszący min. 1,5 metra. Spotkanie odbywa się w miejscu zapewniającym utrzymanie dystansu między rozmówcami, ale również innymi osobami, które mogą przebywać w tym samym pomieszczeniu co rozmówcy. Spotkanie, rozmowa nie może się odbywać podczas przerwy, kiedy nauczyciel pełni dyżur.
      • W szczególnych przypadkach rodzic/opiekun prawny może odbyć spotkanie ad hoc z nauczycielem za jego zgodą i wiedzą na terenie szkoły bez konieczności wcześniejszego umawiania się, z zachowaniem reżimu sanitarnego i dystansu społecznego.

      Wchodząc na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym lub pozostać w rękawiczkach ochronnych oraz zgłasza pracownikowi szkoły spotkanie z nauczycielem, podając swoje dane (imię i nazwisko) oraz nazwisko nauczyciela, z którym jest umówiony.

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

     • 1 września 2020 r. (wtorek):

      • godz. 9.00 - inauguracja dla oddziału przedszkolnego i klas pierwszych (uczniowie i rodzice) na boisku Orlik lub w sali gimnastycznej, następnie spotkania z wychowawcami klas w salach lekcyjnych 
      • oddział przedszkolny - sala nr 4, klasa 1 a - sala nr 5, klasa 1 b - sala nr 1,
      • godz. 9.30 - spotkania uczniów klas 2, 4 i 5 z wychowawcami
      • klasa 2 a - sala nr 3, klasa 2 b - sala nr 2, klasa 4 a - sala nr 11, klasa 4 b - sala nr 21, klasa 5 a - sala nr 18,
      • godz. 10.00 - spotkania uczniów klas 3, 6, 7 i 8 z wychowawcami
      • klasa 3 a - sala nr 6, klasa 6 a - sala nr 7, klasa 6 b - sala nr 12, klasa 7 a - sala nr 17, klasa 7 b - sala nr 19, klasa 8 a - sala nr 9,

      Wejściem głównym (przez taras) wchodzą do szkoły klasy: 01, 4a, 4b, 6a, 6b i 7a.

      Wejściem gospodarczym (od strony boiska) wchodzą do szkoły klasy: 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 5a, 7b, 8a.

      W przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych wychowawcy mogą zorganizować spotkania na powietrzu.